Ηλεκτρολογικά

 • Μελέτες εφαρμογής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 • Μελέτες για έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • Επίβλεψη ηλεκτρολογικών εργασιών.
 • Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές.
 • Σχεδιασμός και προμήθεια πινάκων αυτοματισμού.
 • Έλεγχος ασφάλειας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη και πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης  κατά ΕΛΟΤ HD384 ή ΚΕΗΕ (πιστοποιητικό ΔΕΗ).
 • Όλες οι μετρήσεις που απαιτούνται για τις παραπάνω  υπηρεσίες πραγματοποιούνται από 
  εξειδικευμένο προσωπικό με την χρήση ειδικών διαπιστευμένων οργάνων.
 • Εξοικονόμηση χρημάτων με αντικατάσταση των κλασσικών λαπτήρων με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας LED. Ελάτε στο γραφείο μας να σας δείξουμε τη πραγματική κατανάλωση των λαμπτήρων LED και να σας υπολογίσουμε την εξοικονόμηση χρημάτων που θα επιτευχθεί.
 • Αποκλειστικά διαθέτουμε μοναδικό συστήματα ανίχνευσης διαρροής νερού και υγρασίας
  (Leakage Detection LD). Επίσης κατεβάστε το φυλλάδιο μας.