Τεχνικός Ασφαλείας

Το γραφείο μας είναι σε θέση να σας παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, με συνέπεια στις τακτικές επιθεωρήσεις και σχολαστικότητα στις παρατηρήσεις ασφάλειας.

 

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας; 

Οι αρμοδιότητες του τεχνικού περιγράφονται με τις διατάξεις του άρθρου 14 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010). Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη.

 

Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας;

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας (διατάξεις του άρθρου 8 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010).

 

Πόσες ώρες ετησίως πρέπει να απασχολείται κατ’ ελάχιστο ο τεχνικός ασφάλειας;

 Με βάση την κατηγοριοποίηση της επιχείρησης καθορίζονται συντελεστές από τις διατάξεις του άρθρου 21 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010), που πολλαπλασιαζόμενοι επί τον αριθμό των εργαζομένων δίνουν τις ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας για κάθε μία από τις κατηγορίες επιχειρήσεων που κατανέμονται κατά μήνα με κοινή συμφωνία του εργοδότη και της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (όπου υπάρχει).

Οι ώρες αυτές δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες από 25 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους, 50 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 μέχρι 50 εργαζόμενους, και 75ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50.


Πατήστε για να κατεβάσετε το νόμο Ν. 3850/20101

 

 

 

manolkar